آشنایی با بسته بندی | صنعت بسته بندی , ایران همچنان ضعیف , صادرات برخی محصولات , صورت نشان تولید , بسته بندی ابتدایی , نوعی هزینه اضافی , تلقی فقر دانش , نبود فناوری لازم , منجر تولید کالاهایی , بسته بندی غیراصولی , غیراستان جایی زعفران , داخلی صادرات کشورهای , خارجی بسته بندی , جذاب استان ارزش‌افزوده , بالا قیمت‌های برابری , برند خارجی شوند , اقدامی منجر علاوه , برندسازی کشورهای بسته , بندی زعفران تجارت , کشورها رونق پیدا , بسته بندی فاکتورهای , فروش جهانی محصولات , شمار حالی خبرها , ضایعات محصولات کشاورزی , داخلی دلیل نبود , بسته بندی کیفی , استان حکایت تولید , رعایت بسته‌بندی صحیح , محصول کالای نهایی , می‌زنند جادوی بازاریابی , خاموش تولید صادرات , محصولاتشان غافل کشور , جایگاه سهمی بازار , پرسود صنایع بسته , بندی جهان تولید , داخلی بیشتر آنکه , جذابیت کیفیت استان , زیبایی بسته بندی , افزایش فروش داخلی , خارجی توجه کاهش , هزینه تولید تمرکز , کرده موضوع بنگاه , تولیدی کوچک بیشتر , توسعه صنعت بسته , بندی رابطه مستقیمی , توسعه تجاری کشورها , پیشنهاد کنیم مطلب , ارزیابی تغییرات چاپخانه , مطالعه کشورهایی ترکیه , سرمایه گذاری صنعت , بسته بندی بسته , بندی متنوع خلاق , بازارهای المللی نفوذ , کرده سودآوری کرده , تفاسیر هنوز برنامه , منسجمی قدکشیدن صنعت , بسته بندی کشور , وجود کدام وزراتخانه , سازو مشخصی هدایت , صنعت مسیر توسعه , نکرده توجهی منجر , برخی مواقع وجود , کیفی بودن کالاهای , تولید داخل درمقابل , عرضه آنها بسته , بندی کیفیت بدون , نظرگرفتن سلیقه مصرف , فروش دسته کالاها , حاشیه پایین همراه , یکی مشکلات صنعت , بسته بندی نبود , نیروی متخصص افراد , خلاق بسته بندی , کالاها محصولات تولیدی , موضوعی منجر عرضه , محصولات همان سیاق , قدیمی سنتی بازار , قدرت رقابت پذیری , تولید عدم نهادینه , فرهنگ بسته بندی , نکته منجر کاهش , کیفیت بسته بندی , محصولات داخلی تولید , گانی توسعه بسته , بندی هزینه مازاد , تلقی سرمایه گذاری , فاکتورهایی همچون اندازه , برخورداری استاندارهای اصولی , بسته بندی تولید , داخلی عرضه محصولاتشان , آنطور شاید رواج , پیدا نکرده فعالان , صنعتی صنعتی بسته , کالا محصول تولیدی , متخصصان ویژه بسته , بندی استفاده موضوعی , نهادینه فرهنگ بسته , بندی آموزش واحدهای , صنعتی عملیاتی داشت , نکته اینکه توسعه , صنعت بسته بندی , ضرورت طراحی برنامه , جامع ترسیم نقشه , بلندمدتی احساس بررسی , وضعیت بسته بندی , سودآوری افزایش تولید , رونق صادرات کشور , توجه تولیدگران صنعتگران , بیشتر داده

آشنایی با بسته بندی گروه : گرافیک و طراحی

آشنایی با بسته بندی آدرس وب سایت : https://pooya-honar.com/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/
صنعت بسته بندی در ایران همچنان ضعیف عمل می کند. صادرات برخی محصولات به صورت فله ای نشان می دهد تولیدکنندگان حتی بسته بندی ابتدایی را نیز برای خود نوعی هزینه اضافی تلقی می کنند.

فقر دانش و نبود فناوری لازم منجر به تولید کالاهایی با بسته بندی غیراصولی و غیراستاندارد شده است تا جایی که زعفران داخلی پس از صادرات به کشورهای خارجی در بسته بندی های جذاب و استاندارد با ارزش‌افزوده بالا و قیمت‌های چند برابری و البته با یک برند خارجی صادر می شوند، اقدامی که منجر شده علاوه بر برندسازی برای کشورهای بسته بندی کننده زعفران تجارت این کشورها نیر رونق پیدا کند.

بسته بندی یکی از فاکتورهای مهم برای فروش جهانی محصولات به شمار می رود این در حالی است که خبرها از هدر رفت و ضایعات بسیاری از محصولات کشاورزی داخلی به دلیل نبود بسته بندی کیفی و استاندارد حکایت دارد.

تولیدکنندگان با رعایت نکردن بسته‌بندی صحیح به محصول و کالای نهایی خود ضربه می‌زنند و از جادوی بازاریابی خاموش در تولید و صادرات محصولاتشان غافل می مانند. کشور ما جایگاه و سهمی از بازار پرسود صنایع بسته بندی در جهان ندارد و تولیدکنندگان داخلی بیشتر از آنکه به جذابیت، کیفیت ،استاندارد و زیبایی بسته بندی برای افزایش فروش داخلی و خارجی توجه کنند روی کاهش هزینه های تولید خود تمرکز کرده اند و البته این موضوع در بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط بیشتر صدق می کند . توسعه صنعت بسته بندی رابطه مستقیمی با رشد و توسعه تجاری کشورها دارد.

    پیشنهاد می کنیم مطلب ” ارزیابی برای تغییرات در چاپخانه ” را نیز مطالعه نمایید.

کشورهایی مانند ترکیه و چین با سرمایه گذاری در صنعت بسته بندی و با ارائه بسته بندی های متنوع و خلاق در بازارهای بین المللی نفوذ کرده و سودآوری را از آن خود کرده اند. با این تفاسیر اما هنوز برنامه منسجمی برای قدکشیدن صنعت بسته بندی در کشور وجود ندارد و هیچ کدام از وزراتخانه ها سازو کار مشخصی برای هدایت این صنعت در مسیر رشد و توسعه ارائه نکرده اند. این کم توجهی ها منجر شده تا در برخی مواقع با وجود کیفی بودن کالاهای تولید داخل، اما درمقابل عرضه آنها در بسته بندی های بی کیفیت و بدون در نظرگرفتن سلیقه های مصرف کنندگان فروش این دسته از کالاها با حاشیه سود پایین همراه شود.

یکی دیگر از مشکلات صنعت بسته بندی نبود نیروی متخصص و افراد خلاق برای بسته بندی کالاها و محصولات تولیدی است . موضوعی که منجر به عرضه بسیاری از محصولات با همان سبک و سیاق قدیمی و سنتی در بازار شده و قدرت رقابت پذیری را از تولیدکنندگان گرفته است.

عدم نهادینه کردن فرهنگ بسته بندی نکته دیگری است منجر به کاهش کیفیت بسته بندی محصولات داخلی شده است. چه بسا تولیدکنندگانی که توسعه بسته بندی را هزینه مازاد تلقی می کنند و نه سرمایه گذاری . فاکتورهایی همچون رنگ ، اندازه ، چاپ، جنس و برخورداری از استاندارهای اصولی برای بسته بندی ها بین تولیدکنندگان داخلی برای عرضه محصولاتشان آنطور که باید و شاید رواج پیدا نکرده است .

به زعم فعالان صنعتی هر صنعتی بسته به نوع کالا و محصول تولیدی باید از متخصصان ویژه ای برای بسته بندی استفاده کند. موضوعی که باید با نهادینه کردن فرهنگ بسته بندی از طریق ارائه آموزش به واحدهای صنعتی سعی در عملیاتی کردنش داشت. نکته دوم اینکه برای توسعه صنعت بسته بندی ضرورت طراحی برنامه ای جامع و ترسیم نقشه راه بلندمدتی احساس می شود تا در بررسی همه جانبه وضعیت بسته بندی و سودآوری این مهم در افزایش تولید و رونق صادرات کشور ، توجه تولیدگران و صنعتگران نیز بیشتر به این سمت و سو سوق داده شود.

ایجاد کلمات کلیدی هوشمند براساس متن :

صنعت بسته بندی , ایران همچنان ضعیف , صادرات برخی محصولات , صورت نشان تولید , بسته بندی ابتدایی , نوعی هزینه اضافی , تلقی فقر دانش , نبود فناوری لازم , منجر تولید کالاهایی , بسته بندی غیراصولی , غیراستان جایی زعفران , داخلی صادرات کشورهای , خارجی بسته بندی , جذاب استان ارزش‌افزوده , بالا قیمت‌های برابری , برند خارجی شوند , اقدامی منجر علاوه , برندسازی کشورهای بسته , بندی زعفران تجارت , کشورها رونق پیدا , بسته بندی فاکتورهای , فروش جهانی محصولات , شمار حالی خبرها , ضایعات محصولات کشاورزی , داخلی دلیل نبود , بسته بندی کیفی , استان حکایت تولید , رعایت بسته‌بندی صحیح , محصول کالای نهایی , می‌زنند جادوی بازاریابی , خاموش تولید صادرات , محصولاتشان غافل کشور , جایگاه سهمی بازار , پرسود صنایع بسته , بندی جهان تولید , داخلی بیشتر آنکه , جذابیت کیفیت استان , زیبایی بسته بندی , افزایش فروش داخلی , خارجی توجه کاهش , هزینه تولید تمرکز , کرده موضوع بنگاه , تولیدی کوچک بیشتر , توسعه صنعت بسته , بندی رابطه مستقیمی , توسعه تجاری کشورها , پیشنهاد کنیم مطلب , ارزیابی تغییرات چاپخانه , مطالعه کشورهایی ترکیه , سرمایه گذاری صنعت , بسته بندی بسته , بندی متنوع خلاق , بازارهای المللی نفوذ , کرده سودآوری کرده , تفاسیر هنوز برنامه , منسجمی قدکشیدن صنعت , بسته بندی کشور , وجود کدام وزراتخانه , سازو مشخصی هدایت , صنعت مسیر توسعه , نکرده توجهی منجر , برخی مواقع وجود , کیفی بودن کالاهای , تولید داخل درمقابل , عرضه آنها بسته , بندی کیفیت بدون , نظرگرفتن سلیقه مصرف , فروش دسته کالاها , حاشیه پایین همراه , یکی مشکلات صنعت , بسته بندی نبود , نیروی متخصص افراد , خلاق بسته بندی , کالاها محصولات تولیدی , موضوعی منجر عرضه , محصولات همان سیاق , قدیمی سنتی بازار , قدرت رقابت پذیری , تولید عدم نهادینه , فرهنگ بسته بندی , نکته منجر کاهش , کیفیت بسته بندی , محصولات داخلی تولید , گانی توسعه بسته , بندی هزینه مازاد , تلقی سرمایه گذاری , فاکتورهایی همچون اندازه , برخورداری استاندارهای اصولی , بسته بندی تولید , داخلی عرضه محصولاتشان , آنطور شاید رواج , پیدا نکرده فعالان , صنعتی صنعتی بسته , کالا محصول تولیدی , متخصصان ویژه بسته , بندی استفاده موضوعی , نهادینه فرهنگ بسته , بندی آموزش واحدهای , صنعتی عملیاتی داشت , نکته اینکه توسعه , صنعت بسته بندی , ضرورت طراحی برنامه , جامع ترسیم نقشه , بلندمدتی احساس بررسی , وضعیت بسته بندی , سودآوری افزایش تولید , رونق صادرات کشور , توجه تولیدگران صنعتگران , بیشتر داده

طراحی سایت ، طراحی وب سایت فروشگاهی

طراحی سایت و طراحی وب سایت فروشگاهی را از ما بخواهید قیمت طراحی وب سایت فوری را در سایت مشاهده کنید . ...

نمایش کامل آگهی
ساخت اپلیکیشن موبایل و طراحی اپ موبایل

ساخت اپلیکیشن موبایل و طراحی اپ موبایل امروزه برای کسب و کار ها در فضای رقابتی امروزه یک موضوع پر اهمیت است ...

نمایش کامل آگهی
تهران دیزاین

تهران دیزاین طراحی و ساخت هدایای تبلیغاتی عکاسی صنعتی حکاکی و برش لیزری طراحی انواع کارت ویزیت ...

نمایش کامل آگهی
عکاسی صنعتی و تبلیغاتی آرش معینی

گروه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی آرش معینی با سابقه ای درخشان در زمینه عکاسی از محصولات، خطوط تولید، مراکز تفریحی ...

نمایش کامل آگهی